Boekingsvoorwaarden

BOEKINGSVOORWAARDEN VOOR DAGTOCHTEN EN REIZEN VAN DUPUY ROADTRIPS.

Deze boekingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle deelnamen aan door DuPuy Roadtrips aangeboden auto- en fietsdagtochten en meerdaagse auto- en fietsreizen.

BOEKEN

Deelname aan een dagtocht of reis van DuPuy Roadtrips kan uitsluitend geboekt worden middels het verschaffen van de gevraagde informatie via het inschrijfformulier op de website www.dupuyroadtrips.nl , of door het sturen van een email met je naam, adres, mobiele telefoonnummer en het aantal deelnemers naar info@dupuyroadtrips.nl onder vermelding van de auto- of fietstocht(en) waaraan je wilt deelnemen. Aanmeldingen via andere kanalen kunnen niet worden behandeld.

FACTUUR

Na aanmelding ontvangt de deelnemer van DuPuy Roadtrips een factuur met de totale reissom op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres.

BETALING

DAGTOCHTEN

MEERDAAGSE REIS

DEELNAME

Deelname aan de dagtocht of meerdaagse reis is pas definitief zodra de deelnemer de totale reissom op de rekening van DuPuy Roadtrips heeft overgeschreven.

REISBESCHEIDEN

De reisbescheiden (routeboek, eventuele gpx-bestanden, overnachtingsadressen, etc.) worden voor de start van de dagtocht of reis door DuPuy Roadtrips aan de deelnemer overhandigd.

DOCUMENTEN

Deelnemer dient ervoor te zorgen dat hij of zij tijdens de dagtocht of reis in het bezit is van alle benodigde (reis)documenten (zoals paspoort, rijbewijs, groene kaart, etc.). Indien de deelnemer de dagtocht of reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn of haar rekening en verantwoording.

AANSPRAKELIJKHEID

Deelname aan de dagtocht of reis geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer. Tijdens de dagtocht of reis is iedere deelnemer persoonlijk aansprakelijk voor alle door hem of haar, zowel direct als indirect, aangebrachte schade aan goederen, eigendommen, gebouwen en personen, ook indien er geen sprake is van opzet.

DuPuy Roadtrips aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of letsel berokkend aan de deelnemers door welke oorzaak deze schade of dit letsel ook is ontstaan, tenzij dit te wijten is aan grove schuld of opzet aan de zijde van DuPuy Roadtrips. Evenmin is DuPuy Roadtrips aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen (inclusief geld) van deelnemers.

DuPuy Roadtrips adviseert deelnemers in het bezit te zijn van een W.A.-verzekering en, in geval van een autotocht of autoreis, een verplichte autoverzekering.

Deelnemers dienen zelf zorg te dragen voor een reis- en/of annuleringsverzekering.

VERPLICHTINGEN DEELNEMER

Deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van DuPuy Roadtrips ter bevordering van een goede en veilige uitvoering van de dagtocht of reis. Deelnemer is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn of haar ongeoorloofde gedragingen.

UITSLUITING (VERDERE) DEELNAME AAN DE DAGTOCHT OF REIS

De deelnemer die zodanig hinder of last oplevert, dat een goede en veilige uitvoering van de dagtocht of reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door DuPuy Roadtrips van (verdere) deelname aan de dagtocht of reis worden uitgesloten. In geval van uitsluiting kan geen aanspraak worden gemaakt op enige restitutie van reeds gedane betalingen.

PROGRAMMAWIJZIGINGEN

DuPuy Roadtrips kan wijzigingen in de programmering aanbrengen indien zij door overmacht daartoe gedwongen is (b.v. door onvoorziene omstandigheden zoals manifestaties, weersomstandigheden, weg-opbrekingen, stakingen e.d.). DuPuy Roadtrips zal een alternatief en gelijkwaardig programma zoeken. Er geldt daarbij geen recht op restitutie van de gelden.

ANNULERING DOOR DEELNEMER
DAGTOCHTEN

Kosteloos annuleren is mogelijk tot 4 weken vóór aanvang van de dagtocht. Annuleren kan alléén schriftelijk of per email.

Bij annulering van een dagtocht tussen 4 en 2 weken voor aanvang van de dagtocht is 60% van de reissom verschuldigd. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de dagtocht is de totale reissom verschuldigd.

MEERDAAGSE REIS

Kosteloos annuleren is mogelijk tot 16 weken vóór aanvang van de meerdaagse reis. Annuleren kan alléén schriftelijk of per email.

Bij annulering van een meerdaagse reis tussen 16 en 6 weken voor aanvang van de reis is 60% van de reissom verschuldigd. Bij annulering binnen 6 weken voor aanvang van de meerdaagse reis is de totale reissom verschuldigd.

ANNULERING DOOR DUPUY ROADTRIPS BIJ ONVOLDOENDE DEELNEMERS

Bij onvoldoende aanmeldingen behoudt DuPuy Roadtrips het recht de dagtocht of reis te annuleren. De uiterste termijn waarop de annulering wegens een te gering aantal deelnemers zal worden gedaan, bedraagt 1 week voor aanvang van een dagtocht en vier weken voor aanvang van een meerdaagse reis. Mocht de dagtocht of reis door onvoldoende belangstelling geen doorgang vinden dan verplicht DuPuy Roadtrips zich tot tijdige kennisgeving en onmiddellijke terugbetaling van de reeds gedane (aan)betalingen.

ANNULERING DOOR DUPUY ROADTRIPS DOOR ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN

DuPuy Roadtrips kan zich genoodzaakt zien de dagtocht of reis voor aanvang te annuleren wanneer er sprake is van onvoorziene omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit en/of uitvoering van of de veiligheid tijdens de dagtocht of reis. In het geval van annulering voor aanvang van de dagtocht of reis verplicht DuPuy Roadtrips zich tot onverwijlde kennisgeving hiervan met opgaaf van redenen en tot restitutie van de reeds gedane (aan)betalingen.

NEDERLANDS RECHT

Op de overeenkomst die op basis van deze boekingsvoorwaarden is gesloten, is het Nederlands recht van toepassing.